Semalt: Näme üçin WordPress pluginleri Plugin katalogyndan ýitýär?

“WordPress” plugin katalogynda elli müňe golaý “WordPress” pluginleri bar, ýöne kämahal olaryň käbiri ýitýär we näme üçin bolup geçýändigine düşünmeýäris. Munuň näme üçin bolup geçmeginiň käbir gowy sebäpleri bar, emma maglumatlar hiç wagt köpçülige elýeterli däl.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Ross Barber, pluginiňiz birden ýitip giden bolsa we derňewi başlamazdan ozal sebäbini bilmek isleseňiz, aşakdaky mümkinçilikler üçin WordPress dolandyryş paneli barlamalydygyny aýdýar.

1. Sahypaňyz bozuldy

Käwagt WordPress ýa-da blog web sahypalary siziň habaryňyz bolmazdan bozulýar. WordPress-de maglumatlaryňyzyň ogurlanmagy we pluginleriň kadaly işlemezligi ähtimal. Bu ýerde size WordPress-iň gurnalan ähli pluginlerde esasy barlaglary geçirmäge jogapkärdigini we meta-maglumatyňyza girizilen kodlary aýryp biljekdigini aýdýaryn, ýöne mesele dowam etse, derrew WordPress ýa-da IT hünärmeni bilen maslahatlaşyň.

2. Mümkin bolan ogurlyklar üçin Redaktor koduny barlaň

WordPress plaginiňiziň görkezilmezliginiň başga bir sebäbi, siziň ýa-da başga biriniň Redaktor koduny üýtgetmegiňizdir. Käwagt hakerler we spamerler WordPress sahypaňyzyň ýerine ýetiriş faýllaryndan we redaktor kodlaryndan peýdalanýarlar we zyýanly kodlaryny şol ýere salýarlar. Bu kodlaryň haýsydyr biriniň plugin katalogyndan ýitmegine sebäp bolmagy ähtimal, ýöne alada etmeli zat ýok. Diňe Redaktor bölümine baryp, hemme zadyň kadalydygyny barlamaly. Bu ýerde käbir şübheli kodlary görseňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda aýyrmaly.

3. PHP faýly bilen baglanyşykly meseleler

Edil redaktor bölümi ýaly, PHP faýlyňyzy käbir haker ýa-da başga bir administrator redaktirläp biler. Diňe bu faýlyň sazlamalaryny barlamaly we hökmany bolsa redaktirlemeli. Şeýle faýllary köplenç hakerler zyýanly sebäpler bilen redaktirleýärler.

4. Kod sanjym gurallaryndan ägä boluň

WordPress web sahypasynda hiç wagt awtomatiki kod sanjym guralyny ulanmaly dälsiňiz. Sebäbi şeýle kodlar käbir ýa-da ähli pluginleri katalogdan ýok edip biler we hatda web sahypasyna girmegiňizi ýitirip bilersiňiz. Hakerler käwagt Hyzmatyň paýlanan inkär edilmegini amala aşyrýarlar we şol gurallary ulanyp sahypaňyza birnäçe zyýanly kodlary girizýärler, şonuň üçin şol kod gurallaryndan daşda durmagyňyzy we sahypaňyzyň goragyny üpjün etmegiňizi maslahat berýäris.

5. “Wordpress” pluginiň özüni aýryp biler

Käwagt, WordPress bir plagini özi aýyrýar ýa-da aýyrýar we munuň sebäbi belli däl. Şeýle-de bolsa, WordPress-iň geljekde birnäçe plagini aýyrmazlygy üçin howpsuzlyk sazlamalaryňyzy barlap, garrylar bilen habarlaşyp bilersiňiz. “WordPress” size wagtal-wagtal birnäçe zat hakda duýduryş beren bolsa we üns bermedik bolsaňyz, pluginiňiziň katalogdan awtomatiki usulda aýrylmagy ähtimal.

6. Plaginiňizi aýyrmazlygy üçin täzeläň

Käwagt köne plaginler ýa-da awtomatiki täzelenýär ýa-da WordPress plugin katalogyndan aýrylýar. Bu meseläniň öňüni almak üçin, pluginleriňizi yzygiderli täzeläp, standartlaryny mümkin boldugyça ýokary derejede saklamaly.

mass gmail